تلفن های کانون تبلیغات رسالت هنر، موسسه دانشجو و دیگر مجموعه های هلدینگ موفقیت:
۰۵۱۳۸۸۴۸۲۰۰
۰۵۱۳۸۸۴۸۲۰۱
۰۵۱۳۸۸۳۰۵۹۸
شماره تلگرام
(توجه مهم: فقط تلگرام):
۰۹۳۳۱۸۲۱۶۹۱
مدیریت:
دکتر شهرام خیاطان
۰۹۱۵۵۱۹۰۸۱۹
آدرس:
مشهد هاشمیه ۲۰ پلاک۶ (درب سوم سمت چپ- سبزرنگ)